Program

Uczciwy i dynamiczny rozwój Gminy Bobrowniki

 • Utworzenie Strefy Ekonomicznej.
 • Opracowanie i wdrożenie programu “Strategia Rozwoju Gminy 3.0”.
 • Racjonalna realizacja inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
 • Wdrożenie innowacyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań gospodarki przestrzennej i komunalnej.
 • Realizacja inwestycji budowlanych i modernizacyjnych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Utworzenie Gminnego Centrum Medycznego specjalistyczne usługi medyczne, w tym nocna i świąteczna opieka.
 • Rozwój różnorodnych form działalności kulturalnej rozbudzających aktywność i zainteresowania środowiska lokalnego.

ZDROWIE

 • Utworzenie Centrum Poradni Specjalistycznych, by realnie zwiększyć dostępność do kompleksowych usług medycznych.
 • Realizacja programów prozdrowotnych skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców gminy.
 • Profilaktyka zdrowotna w przedszkolach i szkołach.
 • Utworzenie tężni na zielonych zasobach gminy.

EDUKACJA

 • Modernizacja placówek oświatowych i stałe doposażanie sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Zwiększenie oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci.
 • Rozwój i kontynuacja Uniwersytetu Dziecięcego.
 • Wprowadzenie zajęć informacyjnych z zakresu eko-edukacji mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych – program „Ekologia 3.0”.

SPORT

 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej np.: boisko do gry boule, piłki plażowej czy stołów do ping-ponga.
 • Wspieranie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów.
 • Udostępnianie mieszkańcom przestrzeni i obiektów sportowych, poza godzinami zajęć do nieodpłatnego użytkowania.

WSPÓŁPRACA Z POWIATEM

 • Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej.
 • Rozszerzenie infrastruktury turystycznej oraz ułatwienie dostępu do niej.

KULTURA

 • Ochrona tradycji oraz lokalnej tożsamości poprzez wspieranie dalszego rozwoju gminnych zespołów śpiewaczych i folklorystycznych.
 • Zapewnienie wszechstronnych form edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży umożliwiających rozwój ich potrzeb, pasji, talentów i zainteresowań.
 • Wspieranie twórczości lokalnych twórców i artystów.
 • Promocja gminy poprzez bogatą ofertę cyklicznych imprez oraz wydarzeń artystycznych.
 • Tworzenie form aktywności kulturalnej dla seniorów, wprowadzanie w proces działalności integracji międzypokoleniowej.
 • Inicjowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju aktywności społecznej i kulturalnej.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • Aktywizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Utworzenie punktu konsultacyjnego “Inkubatora NGO”, który zapewni organizacjom pozarządowym pomoc i doradztwo w zakresie obsługi prawnej, księgowej, dostępu do informacji o programach grantowych i konkursowych.

SENIORZY

 • Rozszerzenie działalności Uniwersytetu III Wieku.
 • Program dla Seniorów: „W zdrowym ciele, zdrowy Duch!”(rehabilitacja, aktywizacja, bogata oferta form spędzania wolnego czasu) – Klub Dziennego Pobytu.
 • Ułatwienie dostępu do Internetu poprzez utworzenie stref bezpłatnej sieci (wifi), oraz szkoleń – program “Seniorzy 3.0”.

BEZPIECZEŃSTWO

 • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez utworzenie programu “Oświetlenie 3.0”, wdrożenie oszczędności dzięki oświetleniu typu LED.
 • Modernizacja wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Modernizacja infrastruktury drogowej.
 • Minimalizacja zagrożeń w “miejscach niebezpiecznych”.
 • Podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności mieszkańców jak postępować w sytuacjach nadzwyczajnych (np. szkolenia z pierwszej pomocy).